20170531_194333758_iOS.jpg

Bevarande av Enebybergs trädgårds- och villastad

Denna arbetsgrupp har samlats i första hand för att säkerställa en bra utveckling av Östra Enebytorg men vårt arbete innefattar även principiella frågor som berör hela Enebybergs villastad. Över tiden kommer andra förslag att läggas fram till kommunen avseende utveckling av olika markområden inom Enebyberg. Det kan gälla stationsområdet, Enebybergs IP, Enebyängen, insprängda park- och skogsområden, driving-range-området som för närvarande utarrenderas av kommunen eller den nedlagda elledningen. Mot den bakgrunden måste samtliga boende i Enebyberg göra sin röst hörd. Nästa gång handlar det om din närmiljö. Vi boende i Enebyberg måste få till en övergripande plan som skyddar vår miljö samt säkerställer en varsam utveckling av vårt samhälle.

För att enas kring frågeställningar har vi i ett första försök etablerat vissa grundläggande frågor som vi avser att driva med ert stöd men även specifika problem med utbyggnaden av Östra Enebytorg:

  1. Enebyberg är en kulturhistoriskt värdefull trädgårdsstad med hundraårig historia och representerar en miljö som måste utvecklas varsamt och det är direkt olämpligt att utveckla en stadsbebyggelse i hjärtat av detta villasamhälle.
  2. Det är olyckligt och olämpligt att exploatörer köper upp angränsande villor för att sedan i diskussioner med kommun och byggnadsstyrelse lägga fram förslag på ändrade stadsplaner.
  3.  Har en villatomt omvandlats till ett flerbostadshus är det kanske inte lika attraktivt att bo i en närliggande villa och då är det lätt att frestas att i sin tur sälja till ett byggbolag och så nästa och nästa……. Och så är våra fina villaområden ett minne blott.

 

Våra krav

Frågeställningarna avseende Östra Enebytorg är många och innehåller många detaljer men kortfattat kan sägas att i det senaste av kommunen presenterade förslaget är byggnaderna planerade med för liten frizon mot befintlig villabebyggelse, de är för höga, för stora, för många och felplacerade. De har ett arkitektoniskt formspråk som inte passar in i miljön och bryter mot den miljö som utvecklats i Enebyberg. Vidare har skola, trafiksituation, trafiksäkerhet, samt övrig service och omsorg ej adresserats i förslaget. Vi kräver därför att:

  1. De villatomter som inköpts av fastighetsbolagen inte ska ingå i utvecklingen av Östra Enebybergs centrum.
  2. Gällande plan för dessa villor/fastigheter skall bestå och får enbart tillåtas utvecklas som villabebyggelse i enlighet med gällande regler.
  3. Ett nytt planförslag skall arbetas fram från grunden i samråd med oss boende i Enebyberg.
  4. Det ska tas hänsyn till skolor, trafiksituation, trafiksäkerhet, service och de långsiktiga konsekvenserna av det nya förslaget.
  5. Då utvecklingen av Enebybergs centrum berör samtliga innevånare i Enebyberg och omfattningen av planerad utveckling i grunden förändrar hela vår kommundel och vårt villasamhälle skall information om dessa planer delges samtliga fastighetsägare i Enebyberg och inte bara de så kallade närmast berörda fastigheterna.
  6. Vi tar ansvar för att lämna efter oss ett bättre samhälle till våra barn, ett samhälle som vi faktiskt bara fått till låns för att förvalta, tills nästa generation tar vid.

 

Bekräfta till oss med namn och email här att vi får representera er i samtal med kommunen samt övriga tjänstemän i dessa frågor. Om vi representerar 1000-tals hushåll samt ännu fler röster i framtida val blir vi starka. Det är därför viktigt att inte enbart en person per fastighet registrerar sig utan att samtliga röstberättigade. Via denna hemsida samt facebookgruppen "Bromsa Östra Enebytorg" kommer nyheter och framtida kommunikation att förmedlas.